Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě H SPORT. Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Kupní smlouva může být uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky. V tomto případě dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy kupující od prodávajícího obdrží prostřednictvím komunikace na dálku shrnutí veškerých podstatných náležitostí, tj. specifikace zboží, ceny, způsobu dodání, nákladů na dodání a způsobu placení.
S každou dodávkou (případně při osobním převzetí) je automaticky odeslán daňový doklad, který zároveň slouží jako dodací a záruční list.


Odpovědnost za vady, záruka na zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu, že objednané zboží při převzetí nemá vady a hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající se u oprávněných reklamací, které se projeví v záruční době, zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu a druhu závady realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, odstraněním závady opravou, případně slevou z kupní ceny.
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na daňovém dokladu, faktuře, případně v záručním a dodacím listu.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
• neodborným použitím
• mechanickým poškozením nebo opotřebením
• živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
• jinými vnějšími vlivy

Reklamace zboží

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.

V případech, kdy kupující obdržel:
• zboží poškozené
• zboží došlo nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
• došlo jiné zboží, než bylo objednáno,
může kupující tyto zásilky reklamovat. O reklamaci nejdříve kupující informuje prodávajícího na e-mailové adrese petra.hajna@centrum.cz, následně kupující odešlenebo donese na prodejnu zásilku zpět prodávajícímu s reklamačním protokolem a s kopií faktury, případně jiného daňového dokladu. Po posouzení oprávněnosti reklamace na straně prodávajícího je kupujícímu zasláno vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašle prodávající zpět kupujícímu buď zboží nové, opravené nebo poskytne kupujícímu slevu z prodejní ceny či vrátí zpět peníze.
Kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo přinést na adresu:
H SPORT-Pavel Hajný
Na příkopě 814
Vsetín 755 01

Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na: petra.hajna@centrum.cz, na tel.725 675 002 nebo přímo na prodejně.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je H SPORT IČ 64138232 se sídlem Bratří Hlaviců 127, Vsetín(dále jen: Petra Hajná).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Na příkopě 814, Vsetín
email: hsport@centrum.cz, petra.hajna@centrum.cz
telefon:605 250 155, 725 675 002
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas
IV.
Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
VI.
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

tyto podmínky nabývají činnosti dne 25.5.2018
Doplňující informace - ADR

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (alternative dispute resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
odkaz na stránky ČOI:
https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Prodávající - provozovatel obchodu

www.hajnysport.cz

H SPORT- Pavel Hajný
Bratří Hlaviců 127
75501 Vsetín
DIĆ: CZ6011181484,IČO 64138232

prodejna:

H SPORT
Na příkopě 814
75501 Vsetín